Stručnjaci za elektromaterijal

Opći prodajni uvjeti

REXEL Hrvatska > Opći prodajni uvjeti

Valjanost općih uvjeta prodaje

Opći uvjeti prodaje (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) utvrđuju uređenje svih međusobnih obveza, prava i dužnosti između prodavatelja ELEKTRONABAVA, specijalizirana trgovina za elektrotehnički materijal d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče (u daljnjem tekstu: prodavatelj) i njegovih kupaca koji su pravne osobe ili samostalni poduzetnici. Mogući opći uvjeti i uvjeti ili na neki drugačiji način određeni uvjeti, prema kojima bi prodavatelj kupcu prodao i/ili isporučio robu prodavatelja, osim ukoliko su izričito doneseni u pisanom obliku, ne obvezuju.

Kupac odnosno naručitelj prihvaćanjem ponude, sklapanjem ugovora, trenutno važećim izdavanjem narudžbe ili na bilo koji drugi obostrano prihvatljiv način, potvrđuje da prihvaća ove opće uvjete i da je suglasan s njima u cijelosti. Opći uvjeti mogu se mijenjati odnosno dopunjavati bilo kada. Svaka verzija Općih uvjeta posebno je datirana. Svako odstupanje od ovih općih uvjeta valjano je samo ako ga prodavatelj u pisanom obliku potvrdi. Moguće odstupanje od ovih općih uvjeta ima jednokratnu valjanost i ne utječe na valjanost ostalih odredbi ovih općih uvjeta prodaje.

Opći uvjeti primjenjuju se za sve slučajeve prodaje i isporuke standardne robe prodavatelja iz redovne ponude, koja je objavljena na mrežnoj stranici www.elektronabava.si (u daljnjem tekstu: roba i/ili materijal), osim robe odnosno artikala koji se prodaju u mrežnoj trgovini prodavatelja. Prodaja i isporuka robe pod uvjetima koji odstupaju od ovih općih uvjeta, investicijske opreme i specifične neserijske robe koja nije predmet redovne ponude prodavatelja, izvršava se na temelju provedbenih pravnih akata (ugovori o prodaji, ugovori o projektu, narudžbenice, dobavnice, zapisnicii itd.). Takav pravni akt primjenjuje se uz opće uvjete i ne zamjenjuje ih. U slučaju da opći uvjeti i drugi pravni akti pojedine iste faze i/ili elemente prodajnog procesa utvrđuju drukčije, za te faze i/ili elemente primjenjuju se odredbe provedbenog akta.

Način sporazumijevanja

Sve obavijesti o prodaji i isporuci robe prodavatelj i kupaca razmjenjuju u pisanom obliku, usmeno ili telefonski. Sve takve obavijesti odnosno dokumenti moraju sadržavati sve zakonski utvrđene elemente odnosno druge podatke koji su prodavatelju potrebni za pravilno i nesmetano izvršenje prodaje.

Usmeni dogovor za prodavatelja je obvezujući samo ako je istodobno ili naknadno obostrano potvrđen i u pisanom obliku.

Opseg i valjanost ponude prodavatelja

Ponuda je pisani dokument koji dobavljač izdaje kupcu na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upisa i može se mijenjati. Nakon što je kupcu dostavljena, pod uvjetom da sadrži detaljnu oznaku robe u pogledu količine i kvalitete, cijene robe i rok u kojem kupac može prihvatiti ponudu, ponuda prodavatelja je obvezujuća. U ponudi navedeni uvjeti, rokovi, cijene, kvaliteta i količina odnose se samo na tu ponudu.

Ponuda, ako u njoj nije drugačije određeno, valjana je i obvezuje prodavatelja četrnaest kalendarskih dana od dana njezina izdavanja. Ponuda se smatra prihvaćenom, ako ju je kupac prihvatio u cijelosti i ako je prodavatelj dobio njegovu pisanu potvrdu ili narudžbu prije isteka navedenog roka. Prihvaćenom ponudom smatra se i djelomična ili cjelokupna uplata od strane kupca prema ponudi.

Kupčevo djelomično prihvaćanje prodavateljeve ponude smatra se protuponudom kupca.

U slučaju da kupac djelomično prihvati ponudu prodavatelja ili predloži da se ponuda u načemu izmijeni, smatra se da je ponudu odbio i prodavatelju ponudio protuponudu. Protuponuda je za prodavatelja obvezujuća samo u slučaju i u opsegu potvrđenom u pisanom obliku.

Prodavatelj ima pravo odbiti izradu ponude za pojedinog kupca ili za više kupaca.

Za navođenja i informacije u katalozima i drugoj dokumentaciji proizvođača i prodavateljevih dobavljača, prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu sadržajne autentičnosti navođenja i informacija. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za moguću posljedičnu nastalu štetu i ne priznaje nikakve odštetne zahtjeve ili povrate u tom pogledu.

Opseg i valjanost narudžbe

Narudžba kupca je valjana ako sadrži podatke koje prodavatelj treba za pravilno i nesmetano izvršenje narudžbe, a najmanje: točnu adresu naručitelja, primatelja i platitelja robe, porezni broj, nazive i količinu naručene robe, željeni rok isporuke, način otpreme i način plaćanja.

Narudžbe su prihvaćene ako ih prodavatelj u pisanom obliku potvrdi.

Ako kupac nakon što je prodavatelj prihvatio narudžbu, jednostrano odustane od narudžbe, kupac je dužan platiti prodavatelju sve troškove i štete vezane uz narudžbu.

Povlačenje od ponude i narudžbe

Prodavatelj se može povući od ponude i/ili narudžbe odnosno narudžbu neće prihvatiti u sljedećim slučajevima:

  • ako kupac kasni s plaćanjem svojih obveza prema već izdanim računima,
  • ako kupac odnosno naručitelj ne ispuni druge preuzete ugovorne obveze odnosno povređuje ugovorne obveze,
  • ako kupac odnosno naručitelj postane nesposoban za ispunjavanje svojih obveza,
  • ako kupac odnosno naručitelj postane insolventan, nad njeim se pokreće postupak prisilne nagodbe,
  • stečaja, likvidacije odnosno u slučaju da je sigurno da će doći do insolventnosti,
  • ako je kupac odnosno naručitelj prikrio ili prešutio dobavljaču takve činjenice, zbog kojih dobavljač ugovorne radove ne bi preuzeo u provedbu,
  • u slučaju više sile.

Ambalaža

Prodavatelj, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, isporučuje robu ili u originaloj ambalaži proizvođača ili u paketima koje je sam pripremio. Pakiranje robe provodi se u skladu sa slovenskim propisima i standardima za kopneni promet.

Prodavatelj ne osigurava drugačiji način pakiranja robe.

Isporuka

Rok isporuke počinje teći s danom primitka potvrde narudžbe u pisanom obliku odnosno zaključenjem provedbenog akta. U slučaju da se stranke dogovore o predujmu odnosno avansu za valjanost narudžbe, rok isporuke počinje teći na dan kada prodavatelj primi avans na svoj račun.

Na produljenje roka isporuke, prodavatelj ima pravo:

  • u slučaju izmjena zakona, propisa i drugih pravila koje je dužan uzeti u obzir prilikom ispunjavanja narudžbe,
  • zbog izmjena u opsegu, obliku, tehničkom izvršenju predmeta narudžbe,
  • zbog radnji ili propusta na strani kupca odnosno naručitelja.

Dopuštene su djelomične isporuke. Prodavatelj ne odgovara za kašnjenje kod isporuke koje je nastalo zbog više sile ili kod pojave drugih nepredvidivih prepreka koje nisu na njegovoj strani, ali su takve prirode da imaju značajan utjecaj na ispunjenje obveza. Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke za vrijeme trajanja te prepreke ili događaja. Prodavatelj mora odmah obavijestiti kupca odnosno naručitelja o nastanku takve prepreke.

U slučaju da je rok isporuke odgođen iz razloga na strani kupca odnosno naručitelja, kupac je dužan dobavljaču nadoknaditi stvarno nastale troškove skladištenja i sve ostale moguće troškove (npr. ponovne isporuke, skladištenja, osiguranja, troškove radnika itd.).

Cijene

Cijene iz ponude prodavatelja su, u pravilu, veleprodajne cijene proizvođača za tvornička pakiranja, exw skladište prodavatelja (Incoterms 2000) i mogu uključivati procijenjene carinske troškove, troškove poslovanja i druge troškove.

Cijene su, ukoliko nije drugačije određeno, neto cijene bez PDV-a i vrijede na dan isporuke robe odnosno u skladu s danom ponudom i uvjetima u ponudi. Moguća isporuka robe kupcu izvršit će se na teret i na rizik kupca i obračunati prema stvarnim troškovima. U pravilu, cijene isključuju i troškove posebnog pakiranja, prijevoza ili poštanske troškove.

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena bez prethodne obavijesti u bilo koje vrijeme tijekom financijske godine ako se promijene uvjeti koji utječu na cijenu.

Otprema i prijevoz robe

Prodavatelj prodaje robu kupcu na pariteti exw skladišta prodavatelja u Ljubljani odnosno na pariteti exw skladišta njegovih PE, utovarenog na prijevozno sredstvo (kamion). Prodavatelj se obvezuje da će prema narudžbi i na trošak kupca najprimjerenije organizirati prijevoz robe do željenog mjesta.

Prikladnost robe prema vrsti i količini zajedno određuju kupac i zastupnik prodavatelja odnosno u njegovo ime prijevoznik na mjestu utovara. Rizik zbog uništenja ili propadanja stvari prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku kada kupac preuzme robu prema prethodnom stavku ove točke. Prodavatelj isporučuje robu kupcu u posjed u trenutku kada prodavatelj isporuči robu u posjed prijevozniku ili špediteru. Ako nije drugačije određeno, roba postaje vlasništvo kupca od dana ispunjenja obveze plaćanja (zadržavanje prava vlasništva).

Kupac mora osigurati svu potrebnu opremu za istovar kamiona na navedenom odredištu, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Uvjeti plaćanja

Prodavatelj za robu isporučenu izdaje račune kupcu na temelju otpremnih dokumenata.

Osim ako nije drugačije određeno, kupac preuzima robu nakon plaćanja preračuna i nakon što prodavatelj primi novčana sredstva na svoj transakcijski račun.

Za nastanak obveza koje proizlaze iz pojedinačnih isporuka odnosno djelomičnih isporuka važeći je dan kada je roba otpremljena iz skladišta prodavatelja, a ako je datum dospijeća drukčiji onda kako je navedeno na računu. Isti uvjeti vrijede i za djelomične isporuke robe.

Prodavatelj se obvezuje izdati račun u roku od 8 dana od izdavanja (isporuke) robe. Kupac se obvezuje da će odgođenu obvezu plaćanja isporučene robe podmiriti u roku navedenom na računu. U slučaju kupčeva kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo obračunati zateznu kamatu za svaki dan kašnjenja u iznosu zakonskih zateznih kamata.

Kupac može račune prodavatelja, osim gotovinskim plaćanjem prijenosom sredstava s bankovnog računa kupca na račun prodavatelja, plaćati također na druge načine, u skladu s pravilima financijskog računovodstva i poslovne struke. Pod pojmom pravila struke financijskog računovodstva uključeni su i načini plaćanja odnosno namirenje tražbina u skladu sa Slovenskim računovodstvenim standardima, kao što su asignacije, uzajamne kompenzacije, lančane kompenzacije, otkupi tražbina s kompenzacijom, namirenje potraživanja u robi…

Svaki način namirenja obveza, kako ga definiraju ovi opći uvjeti predstavlja ugovorno uobičajeno plaćanje kupčevih obveza prema prodavatelju i ugovorno uobičajeno plaćanje međusobnih tražbina i obveza. Prodavatelj može uvijek postupiti u skladu s odredbama članaka 311. i 312. Zakona o obveznim odnosima za međusobno namirenje obveza s kompenzacijom. O izvršenom prijeboju i/ili kompenzaciji, bez obzira na način izvršenja, stranka koja je provela prijeboj i/ili kompenzaciju, obavještava drugu stranku u pisanom obliku, sa specifikacijom tražbina i obveza koje su prestale.

Kupac je dužan prilikom plaćanja specificirati račune koje plaća. Ako prodavatelj ne primi obavijesti kupca, on će zatvoriti obveze kupca prema zakonski propisanom redoslijedu (Zakon o obveznim odnosnima) i o tome obavijestiti kupca. Zakon o obveznim odnosnima utvrđuje da, ako dužnik pri djelomičnom plaćanju ne podnese izjavu o uračunavanju, obveze će se namiriti u redoslijedu u kojem su dospjele za ispunjenje. Ako je istodobno dospjelo više obveza, najprije se podmiruju one koje su najmanje osigurane, ako su sve jednako osigurane, a prije svega one koje su dužniku u najvećem teretu. Ako su po svemu navedenom obveze iste, podmiruju se po redoslijedu u kojem su nastale, a ako su nastale istodobno, onda se ono što je dano na račun izvršenja raspoređuje na sve obveze razmjerno njihovim iznosima. Ako dužnik duguje glavnicu, kao i kamate i troškove, oni se obračunavaju na način da se najprije otplaćaju troškovi, zatim kamate i na kraju glavnica.

Kupac mora svoje obveze prema prodavatelju podmiriti neovisno o plaćanju svojih vlastitih stranaka.
Ako se potraživanja prodavatelja plaćuju tako da se izvršavaju putem sudskih ili izvansudskih sredstava, kupac mora prodavatelju podmiriti i sve troškove koji su nastali kao posljedica takvog izvršenja.

Zadržavanje prava vlasništva

Roba koju je prodavatelj isporučio kupcu ostaje u vlasništvu prodavatelja do potpune uplate kupoprodajne cijene, uključujući sve pripadajuće troškove. Zadržavanje prava vlasništva vrijedi za svu robu koju je prodavatelj isporučio kupcu, do cjelokupnog plaćanja kupčevih obveza. Stoga se zadržavanje prava vlasništva primjenjuje i na robu koju je kupac već preradio.

Zadržavanje prava vlasništva primjenjuje se i za svu robu isporučenu do cjelokupnog izvršenja otvorenih tražbina koje proizlaze iz svih zajedničkih međusobnih pravnih poslova s kupcem. Kupac je dužan ispuniti sve potrebne formalnosti za zaštitu robe uz zadržavanje prava vlasništva. Zabranjena je svaka zaplijena ili namirenje osiguranja koje sadrži robu sa zadržavanjem prava vlasništva u korist trećih osoba.

U slučaju zaplijene zbog platne nesposobnosti ili drugih zahtjeva u vezi s robe sa zadržavanjem prava vlasništva trećih osoba, kupac je obvezan primijeniti pravo vlasništva prodavatelja i odmah ga obavijestiti o tome.

Sve kupčeve buduće tražbine koja proizlaze iz daljnje prodaje robe pod uvjetima zadržavanja prava vlasništva ne mogu se ni na koji način ustupiti trećim osobama i kupac će ih umjesto toga odmah ustupiti prodavatelju, bez obzira na to je li se roba sa zadržavanjem prava vlasništva – bez obrade ili nakon daljnje obrade – prodala jednom ili više kupaca. Ustupljene tražbine služe kao jamstvo u iznosu novčane vrijednosti odgovarajuće robe sa zadržavanjem prava vlasništva koja je bila isporučena platno nesposobnom kupcu. Sve dok kupac ispunjava svoje obveze plaćanja, može sam naplatiti i obraditi tražbine koje je ustupio prodavatelju.

Od trenutka kada kupac ne ispuni svoje obveze prema prodavatelju pravovremeno, navedene tražbine ustupaju se prodavatelju u svrhu plaćanja. Na zahtjev prodavatelja potrebno je odmah otkriti dužnike kupca i obavijestiti prodavatelja o ustupanju tražbina. Ulazna plaćanja koja podmiruju tražbine kupca koje su bile ustupljene prodavatelju predstavljaju robu sa zadržavanjem prava vlasništva u iznosu prodane robe, uz zadržavanje prava vlasništva koje ostaje u skrbništvu tvrtke sve dok kupac ne ispuni svoje obveze plaćanja prema prodavatelju.

Garancija

Prodavatelj daje kupcu garanciju za kvalitetu robe u istom opsegu, kao što ju daje prodavateljev dobavljač. Kupac ima pravo primjenjivati zahtjeve s obzirom na garanciju za ispravno funkcioniranje stvari u roku, pod uvjetima i na način koji je utvrđen u prodavateljevoj garancijskoj izjavi odnosno garancijskom listu. Garancija se primjenjuje jednako za razdoblje, koje proizvođač priznaje, računajući od datuma prieuzimanja robe.

Prodavatelj ne daje nikakve garancije za prodanu robu u sljedećim slučajevima: ako kupac pogrešno postupa s uređajem odnosno ne slijedi upute za uporabu, ako dođe do grešaka zbog materijala koje je isporučio kupac ili zbog konstrukcije koju je kupac sam nadogradio, ako kupac popravlja ili mijenja robu odnosno opremu, u slučaju oštećenja ili nesreće zbog nedovoljne pažljivosti, nedovoljnog nadzora ili održavanja, te nepravilne uporabe opreme, nestručnog postavljanja, drugih uzroka koji ne proizlaze iz robe i koje nije uzrokovao prodavatelj.

Odgovornost prodavatelja u okviru garancije isključuje odgovornost prodavatelja za bilo kakvu posljedičnu štetu u bilo kojem obliku ili implicitna očekivanja kupca, uključujući mogućnost prodaje robe ili spremnosti za namjensku uporabu. Prodavatelj posebno nije odgovoran za refleksnu štetu koja bi mogla nastati za kupca zbog uporabe ili pogreške na robi, kako za stvarnu štetu na njegovom vlasništvu, tako i za moguću izgubljenu dobit prema navedenom. Prodavatelj ne priznaje nikakve izravne ili neizravne troškove, odštetne zahtjeve ili naknade koje bi mogle teretiti prodavatelja zbog mogućih reklamacija.

Reklamacije i povrat robe

Kupac je dužan napraviti kvantitativno i kvalitativno preuzimanje odmah nakon primitka robe. Moguće očite pogreške kupac je dužan reklamirati sa zapisnikom najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe, inače gubi sva prava koja proizlaze prema navedenom. Zapisnik mora potpisati tročlana komisija. Zapisnik kojim se reklamiraju nedostaci na robi, nastali tijekom prijevoza, mora potpisati i prijevoznik.

Za robu koja je osobno preuzeta u skladištu prodavača, ne priznaju se kvantitativne reklamacije.

Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pojavljuju nakon isteka šest mjeseci od isporuke robe.
Reklamiranu robu kupac mora čuvati u zatečenom stanju do konačnog rješavanja reklamacije odnosno naloga prodavatelja za povrat robe, u suprotnom odgovara za svu nastalu štetu i troškove.

Ukoliko prodavatelj odobri reklamaciju, kupac mora vratiti reklamiranu robu najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti o odobrenju reklamacije, inače će izgubiti pravo na povrat reklamirane robe.

U slučaju reklamacije, kupac je dužan prodavatelju platiti nesporni dio kupoprodajne cijene prema dogovorenim uvjetima.

Kupac može vratiti besprijekornu robu ako je kupljena kod prodavatelja pod uvjetom izričite prethodne suglasnosti prodavatelja u pisanom obliku. Vraća se samo neoštećena, besprijekorna roba, u originalnoj ambalaži proizvođača, i to najkasnije u roku od 14 dana od dana izdavanja suglasnosti prodavatelja u pisanom obliku. Prodavatelj je spreman preuzeti takvu robu samo pod gore navedenim uvjetima i po sniženoj cijeni koju određuje prodavatelj. Sve troškove prijevoza koji mogu nastati pri navedenom povratu robe prodavatelju snosi kupac. Za vraćenu robu, prodavatelj priznaje kupcu samo financijsko odobrenje koje se uzima u obzir pri budućim kupnjama kod prodavatelja.

Zaštita osobnih podataka

U slučaju obrade osobnih podataka od strane bilo koje stranke u svrhu provedbe ugovora, svaka se stranka obvezuje da će osigurati usklađenost sa zahtjevima prema važećem zakonodavstvu, uključujući Uredbu EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016., od prikupljanja osobnih podataka i za cijelo razdoblje obrade podataka.

Osobito se svaka stranka obvezuje:

informirat će pojedince na koje se odnose podaci, o ciljevima i sredstvima obrade podataka koji se provode, pribaviti, ako je potrebno, njihovu suglasnost i omogućiti im da ostvare svoja prava;
provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere da osigura sigurnost takvih podataka, tj. njihovu povjerljivost, integritet i dostupnost.

S tim je u vezi pravilnik o zaštiti podataka tvrtke Elektronabava dostupan na: www.elektronabava.si/zasebnost-varovanje-podatkov/ ili na zahtjev proslijeđen tvrtki Elektronabava. Druga strana se obvezuje, da će ovisno o slučaju, proslijediti takav pravilnik tvrtke Elektronabava svojim relevantnim suradnicima i zainteresiranim stranama te proslijediti svoj pravilnik tvrtki Elektronabava, svojim suradnicima i zainteresiranim strankama, zajedno s bilo kojim relevantnim pojedincem na kojega se odnose podaci.

Završne odredbe

S narudžbom odnosno kupnjom kod prodavatelja kupac izjavljuje da je u cijelosti upoznat s ovim općim uvjetima i prihvaća sve odredbe ovih općih uvjeta prodaje.

Opći uvjeti su javno objavljeni na mrežnoj stranicistraniciwww.elektronabava.si/splosni-prodajni-pogoji/ te se mogu mijenjati. Tekst valjanih općih uvjeta obvezuje sve strane koje ulaze u pravne odnose s prodavateljem i smatra se da je stranka koja ulazi u poslovni odnos upoznata s općim uvjetima i da na njih pristaje.

Što se tiče međusobnih odnosa koje ovi opći uvjeti prodaje ne utvrđuju, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovini i drugi važeći propisi i Incoterms klauzule 2010., odnosno druge važeće Incoterms klauzule.

Mjesto ispunjenja i mjesto nadležnosti je mjesto u kojemu svoje sjedište ima prodavatelj, a koji prema želji može podnijeti tužbu protiv kupca i u mjestu gdje kupac ima registrirano sjedište tvrtke.
Svi sporazumi između prodavatelja i kupca moraju biti u pisanom obliku.

Elektronabava d.o.o., dana 10.04.2018.