Opći uvjeti prodaje tvrtke Rexel d.o.o.

Opći uvjeti prodaje (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju raspored svih međusobnih obveza, prava i dužnosti između prodavatelja REXEL, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali in storitvami, d. o. o. , Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče (u daljnjem tekstu: prodavatelj) i svim njegovim kupcima. Opći uvjeti kupnje kupca ili bilo koji drugi uvjeti ne obvezuju prodavatelja, osim ako ih prodavatelj izričito pisanim putem prihvati. Kupac ili naručitelj prihvaćanjem ponude, sklapanjem ugovora, predajom narudžbe ili na drugi obostrano prihvatljiv način potvrđuje da prihvaća ove Opće uvjete i da se s njima u cijelosti slaže. Opći uvjeti mogu se promijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku. Svaka verzija Općih uvjeta posebno je datirana. Svako eventualno odstupanje od ovih Općih uvjeta vrijedi samo uz pisanu potvrdu prodavatelja. Takvo eventualno odstupanje od Općih uvjeta vrijedi jednokratno i ne utječe na valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta prodaje.

Opći uvjeti vrijede za sve slučajeve prodaje i isporuke standardne robe prodavatelja iz redovne ponude objavljene na mrežnoj stranici www.rexel.si (u daljnjem tekstu: roba i/ili materijal), osim robe odnosno artikala koji se prodaju u internetskoj trgovini prodavatelja (etrgovina.rexel.si). Prodaja i isporuka robe pod uvjetima koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, prodaja investicijske opreme i specifične neserijske robe, koja nije predmet redovite ponude prodavatelja, obavlja se na temelju provedbenih pravnih akata (kupoprodajni ugovori, projektni ugovori, narudžbenice, otpremnice, zapisnici itd.). Takav pravni akt primjenjuje se uz Opće uvjete i ne zamjenjuje ih. U slučaju da su Općim uvjetima i drugim pravnim aktom drukčije određene pojedine faze i/ili elementi prodajnog postupka, na te faze i/ili elemente primjenjuju se odredbe provedbenog akta.

Način komunikacije

Sve obavijesti u vezi s prodajom i isporukom robe prodavatelj i kupac razmjenjuju pisanim putem (u fizičkom ili digitalnom obliku) ili usmeno. Sve takve obavijesti ili dokumenti moraju sadržavati sve zakonom definirane elemente ili druge podatke koji su prodavatelju potrebni za pravilno i nesmetano izvršenje prodaje.
Usmeni dogovor obvezuje prodavatelja samo ako ga prodavatelj istovremeno ili naknadno potvrdi u pisanom obliku.

Opseg i valjanost ponude prodavatelja

Ponuda je pisani dokument koji na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva prodavatelj daje kupcu i može se mijenjati. Nakon dostave ponude kupcu, uz uvjet da sadrži točan opis robe u pogledu količine i kvalitete, cijenu robe i rok u kojem kupac može prihvatiti ponudu, ponuda je obvezujuća za prodavatelja. Uvjeti, rokovi, cijene, kvaliteta i količina navedeni u ponudi vrijede samo za ovu ponudu.

Za navode i podatke u katalozima i drugoj dokumentaciji proizvođača i dobavljača prodavatelja, prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajnom vjerodostojnošću navoda i podataka. Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu i ne priznaje nikakve odštetne zahtjeve ili naknade u vezi s tim.

Ponuda, osim ako nije drukčije navedeno u njoj, vrijedi i obvezuje prodavatelja četrnaest kalendarskih dana od datuma izdavanja. Ponuda se smatra prihvaćenom ako ju je kupac u cijelosti prihvatio i ako je prodavatelj prije isteka navedenog roka zaprimio njegovu pisanu potvrdu ili narudžbu. Prihvaćenom ponudom smatra se i djelomično ili potpuno plaćanje od strane kupca nakon ponude.

Djelomično prihvaćanje ponude prodavatelja od strane kupca smatra se protuponudom od strane kupca.

Ako kupac djelomično prihvati ponudu prodavatelja ili predloži da se ponuda na neki način promijeni, smatra se da je odbio ponudu i dao protuponudu prodavatelju. Protuponuda obvezuje prodavatelja samo u slučaju i u mjeri u kojoj je potvrđena u pisanom obliku.

Prodavatelj ima pravo odbiti davanje ponude pojedinom kupcu ili više kupcima.

Opseg i valjanost narudžbe

Narudžba kupca valjana je ako sadrži podatke koji su prodavatelju potrebni za ispravno i neometano izvršenje narudžbe, a to su najmanje: točna adresa kupca, primatelja i uplatitelja robe, PDV ID broj, nazivi i količine naručene robe, željeni rok isporuke, način otpreme i način plaćanja.

Narudžbe se prihvaćaju ako ih prodavatelj potvrdi u pisanom obliku.

Ako kupac, nakon što je prodavatelj prihvatio narudžbu, jednostrano odustane od narudžbe, kupac je dužan platiti prodavatelju sve troškove i štetu u vezi s narudžbom.

Odustajanje od ponude i narudžbe

Prodavatelj može odustati od ponude i/ili narudžbe, odnosno ne prihvaća narudžbu u sljedećim slučajevima:

 • ako kupac kasni s plaćanjem obveza po već izdanim računima,
 • ako kupac ili naručitelj ne ispunjava druge preuzete ugovorne obveze ili krši preuzete ugovorne obveze,
 • ako kupac ili naručitelj postane nesposoban ispuniti svoje obveze,
 • ako kupac ili naručitelj postane insolventan za plaćanje ili se protiv njega pokrene prisilna nagodba, stečaj, likvidacija,
 • kada je izvjesno da će nastupiti insolventnost kupca,
 • ako je kupac ili naručitelj prodavatelju prikrio ili prešutio takve činjenice za koje prodavatelj ne bi preuzeo svoje ugovorne obveze da je znao za njih,
 • više sile.

Ambalaža

Prodavatelj, osim ako nije drukčije dogovoreno u pisanom obliku, isporučuje robu ili u originalnom pakiranju proizvođača ili u pakiranjima koje sam priprema. Pakiranje robe obavlja se u skladu sa slovenskim propisima i standardima za kopneni transport.

Prodavatelj ne osigurava drukčiji način pakiranja robe.

U slučaju da kupac nakon dostave zadrži povratnu ambalažu koju inače mora vratiti prodavatelju, prodavatelj ima pravo naplatiti kauciju. Po povratu povratne ambalaže, prodavatelj će kupcu izdati odobrenje u vrijednosti vraćene ambalaže.

Isporuka

Rok isporuke počinje teći danom primitka pisane potvrde narudžbe, odnosno danom ugovorenim u provedbenom aktu/ugovoru ili ugovoru o poslovnoj suradnji.

Prodavatelj ima pravo produžiti rok isporuke:

 • u slučaju promjene zakona, propisa i drugih pravila kojih je dužan pridržavati se prilikom izvršenja narudžbe, a zbog promjene opsega, oblika, tehničke izvedbe predmeta narudžbe,
 • zbog radnji ili propusta od strane kupca ili naručitelja,
 • u slučaju više sile.

Djelomične su isporuke prihvatljive. Prodavatelj ne odgovara za kašnjenje u isporuci uzrokovano višom silom ili nastankom drugih nepredvidivih prepreka koje nisu pod kontrolom prodavatelja, ali su takve prirode da značajno utječu na ispunjenje obveza. Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke za vrijeme trajanja takve prepreke ili događaja. Prodavatelj mora odmah obavijestiti kupca ili naručitelja o nastanku takve prepreke. Prodavatelj ima pravo produžiti rokove ili izvršiti bilo koje druge razumno potrebne prilagodbe ugovora zbog kašnjenja povezanih s vojnim sukobom između Ukrajine i Rusije i povezanim političkim odlukama na koje prodavatelj nema utjecaj.

Ako je rok isporuke odgođen iz razloga na strani kupca ili naručitelja, potonji je dužan dobavljaču nadoknaditi stvarno nastale troškove skladištenja i sve druge troškove (npr. ponovna isporuka, skladištenje, osiguranje, troškovi rada itd.).

Cijene

Cijene iz ponude prodavatelja u pravilu su veleprodajne cijene franko skladište prodavatelja (Incoterms 2000) i mogu uključivati obračunane troškove carine, troškove poslovanja i druge troškove.

Cijene su, osim ako nije drukčije navedeno, neto cijene bez PDV-a i vrijede na dan isporuke robe ili sukladno danoj ponudi i uvjetima u ponudi. Svaka isporuka robe kupcu bit će obavljena na trošak i rizik kupca i naplaćena prema stvarnim troškovima, osim ako nije drukčije dogovoreno u ponudi. Cijene u pravilu ne uključuju i troškove posebnog pakiranja, transporta ili poštanskih troškova.

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave u bilo kojem trenutku tijekom financijske godine, ako se promijene uvjeti koji utječu na cijenu.

Prodavatelj može kupcu (pravnoj osobi) odrediti ORL (osnovnu rabatnu ljestvicu) na veleprodajnom cjeniku koji se revidira dva puta godišnje (lipanj i studeni), osnova za dodjelu je potencijal (PAM) i prodaja u tekućoj kalendarskoj godini.

Prodavatelj može kupcu dodijeliti IRL (individualnu rabatnu ljestvicu) na veleprodajnom cjeniku koji se revidira dva puta godišnje (lipanj i studeni), osnova za dodjelu je potencijal (PAM) na pojedinoj CS (cjenovnoj skupini) i prodaje u tekućoj kalendarskoj godini.

Prodavatelj zadržava pravo promjene ORL-a (osnovne rabatne ljestvice) i IRL-a (individualne rabatne ljestvice) bez prethodne najave u bilo koje vrijeme tijekom poslovne godine ako kupac ne ostvari dogovoreni potencijalni plan prodaje.

Prodavatelj zadržava pravo kupcu naplatiti usluge kao što su: rezanje kabela, dodatno označavanje paketa EAN kodovima kupca, naplata skladištenja ako kupac nema odgovarajuće kapacitete i sukcesivnu isporuku.

Prodavatelj može kupcu odrediti ORL (osnovnu rabatnu ljestvicu) na veleprodajnom cjeniku koji se revidira dva puta godišnje (u lipnju i studenom). Osnova za raspodjelu ORL-a je potencijal (PAM) i prodaja u tekućoj kalendarskoj godini.

Prodavatelj može kupcu odrediti IRL (individualnu rabatnu ljestvicu) na veleprodajnom cjeniku koji se revidira dva puta godišnje (u lipnju i studenom). Osnova za dodjelu IRL-a je potencijal (PAM) na pojedinom CS-u (cjenovnoj skupini) i prodaja u tekućoj kalendarskoj godini.

Prodavatelj zadržava pravo promjene ORL-a (osnovne rabatne ljestvice) i IRL-a (individualne rabatne ljestvice) bez prethodne najave u bilo koje vrijeme tijekom poslovne godine ako kupac ne ostvari dogovoreni potencijalni plan prodaje.

U slučajevima kada kupac nema odgovarajuće kapacitete i mogućnost sukcesivne isporuke, prodavatelj zadržava pravo kupcu naplatiti usluge kao što su: rezanje kabela, dodatno označavanje paketa EAN kodovima kupca, naplata skladištenja itd.

Dostava i transport robe

Prodavatelj prodaje kupcu robu po paritetu franko skladište prodavatelja u Ljubljani ili na paritetu franko skladište svojih PJ-ova, utovarenu na prijevozno sredstvo (kamion). Prodavatelj se obvezuje odgovarajuće organizirati prijevoz robe do željenog mjesta sukladno narudžbi i na trošak kupca.

Prikladnost robe u pogledu vrste i količine zajednički utvrđuju kupac i predstavnik prodavatelja ili u njegovo ime prijevoznik na mjestu utovara. Rizik od uništenja ili propadanja stvari prelazi s prodavatelja na kupca u trenutku kada kupac preuzme robu prema prethodnom stavku ove točke. Prodavatelj predaje robu u posjed kupcu u trenutku kada prodavatelj preda robu u posjed prijevozniku ili špediteru. Ako nije drukčije navedeno, roba postaje vlasništvo kupca danom ispunjenja obveze plaćanja (pravo zadržavanja).

Kupac je dužan osigurati svu potrebnu opremu za istovar kamiona na odredištu, osim ako nije drukčije dogovoreno.

Preuzimanje i isporuka robe

Kupac može osobno preuzeti naručene artikle u odabranoj poslovnici ponuditelja ili se naručeni predmeti mogu dostaviti na odabranu adresu kupca.

U slučaju da se kupac odluči za osobno preuzimanje proizvoda, prilikom narudžbe odabire i prodajno mjesto ponuditelja u kojem namjerava preuzeti naručeni proizvod. Ako se kupac odluči za isporuku naručenih artikala, dostava se može izvršiti na adresu koju je kupac upisao tijekom registracije u sustav ili na drugu adresu koju je kupac naveo u narudžbi.

Rok za preuzimanje i dostavu različit je za proizvode na zalihama i za proizvode koje ponuditelj nema na zalihama u vlastitom skladištu.

Procijenjeno vrijeme isporuke proizvoda na zalihi:

 •  Ako je narudžba predana najkasnije do 19:00 (pon – pet.), isporuka se očekuje sljedećega radnog dana:
  o do 9:00 u odabranoj poslovnici ponuditelja (osobno preuzimanje)
  o do 15:00 na adresu iz narudžbe (dostava).
 • Od 7:00 do 19:00 mogućnost osobnog preuzimanja na lokaciji centralnog skladišta pružatelja, osim ako nije drukčije dogovoreno.

Za dostavu artikala naručenih putem internetske trgovine vrijede Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine.

U slučaju dogovorenog osobnog preuzimanja u centralnom skladištu, prodavatelj zadržava
pravo izdavanja odobrenja kupcu za naručenu robu u vrijednosti od 70 % prodajne vrijednosti i robu vratiti na zalihu (artikl sa zalihe) ako kupac ne preuzme robu nakon 45 dana od obavijesti kupca o mogućem preuzimanju robe. U slučaju artikala kojih nema na zalihi i nepravovremenog preuzimanja materijala od strane kupca, materijal će biti poslan na uništenje o trošku kupca nakon 90 dana od obavijesti kupca o mogućem preuzimanju robe.

Predviđeno vrijeme isporuke proizvoda koji nisu na zalihi:
Prodavatelj će naručeni artikl isporučiti u predviđenom roku isporuke o čemu će obavijestiti kupca
odmah nakon primitka potvrde narudžbe od dobavljača.

Troškovi dostave na području Republike Slovenije

Trošak dostave na području Republike Slovenije iznosi 6,50 EUR bez PDV-a. Cijena troška uključuje troškove obrade narudžbe, troškove pakiranja i troškove dostave paketa. Iznos se ispisuje na kraju narudžbe kupca i na račun koji kupac dobiva s naručenim proizvodima.

Za kupnju iznad minimalne vrijednosti narudžbe, troškovi dostave su besplatni. Minimalna vrijednost za narudžbe putem telefona ili pisanim putem (e-pošta) je 300 EUR bez PDV-a, minimalna vrijednost za internetske narudžbe je 100 EUR bez PDV-a.

Ako kupac u zadnjih 12 mjeseci ostvari prodajnu vrijednost veću od 30.000 EUR bez PDV-a, neće mu se naplatiti trošak redovnog prijevoza (ne vrijedi ako pošiljka sadrži artikle koji zahtijevaju poseban prijevoz).

Ako se u pošiljci nalaze artikli koji zahtijevaju poseban prijevoz zbog težine ili posebnih dimenzija, takav se prijevoz naplaćuje kupcu. Troškovi prijevoza vidljivi su na ponudi, prodajnom nalogu i računu.

Troškovi dostave na području Republike Hrvatske

Trošak dostave na području Republike Hrvatske iznosi 30 EUR bez PDV-a za dostavu u regije: Zagrebačka, Sisačka, Krapinska, Varaždinska, Međimurska, Bjelovarska, Virovitička, Karlovačka, Istarska.

Za dostavu u sve ostale regije cijena je 75 EUR bez PDV-a.

Cijena troška uključuje troškove obrade narudžbe, troškove pakiranja i troškove dostave paketa. Iznos se ispisuje na kraju narudžbe kupca i na račun koji kupac dobiva s naručenim proizvodima.

Za kupnju iznad minimalne vrijednosti narudžbe, troškovi dostave su besplatni. Minimalna vrijednost za narudžbe u regije: Zagrebačka, Sisačka, Krapinska, Varaždinska, Međimurska, Bjelovarska, Virovitička, Karlovačka i Istarska iznosi 300 EUR bez PDV-a, minimalna vrijednost za narudžbe u ostale regije je 750 EUR bez PDV-a.

Ako se u pošiljci nalaze artikli koji zahtijevaju poseban prijevoz zbog težine ili posebnih dimenzija, takav se prijevoz naplaćuje kupcu. Troškovi prijevoza vidljivi su na ponudi, prodajnom nalogu i računu.

Uvjeti plaćanja

Za isporučenu robu prodavatelj izdaje kupcu račune na temelju otpremnih dokumenata.

Ako nije drukčije navedeno, kupac preuzima robu nakon plaćanja predračuna i nakon što prodavatelj primi sredstva na svoj transakcijski račun.

Za nastanak obveza za pojedine isporuke odnosno djelomične isporuke vrijedi dan otpreme robe iz skladišta prodavatelja, a ako je drukčiji datum dospijeća, kako je navedeno na računu. Isti uvjeti vrijede i za djelomične isporuke robe.

Prodavatelj se obvezuje izdati račun u roku od 8 dana nakon dostave (isporuke) robe. Kupac je dužan podmiriti isporučenu robu u roku navedenom na računu. U slučaju kašnjenja s plaćanjem od strane kupca, prodavatelj ima pravo naplatiti zakonske zatezne kamate za svaki dan kašnjenja i druge naknade sukladno zakonu o sprječavanju kašnjenja. Prodavatelj ima pravo naplatiti kupcu 5 EUR za svaku opomenu u slučaju nediscipline plaćanja.

Osim gotovinskog plaćanja prijenosom sredstava s bankovnog računa kupca na račun prodavatelja, kupac može platiti račune prodavatelja i na druge načine u skladu s pravilima financijsko-računovodstvene i poslovne struke u Republici Sloveniji.

Kupac je dužan prilikom plaćanja specificirati račune koje plaća. Ako prodavatelj ne primi obavijest kupca, zatvarat će obveze kupca po redoslijedu utvrđenom zakonom (Zakon o obveznim odnosima) i o tome obavijestiti kupca. Zakonom o obveznim odnosima propisano je da ako dužnik ne dostavi izjavu o obračunu pri djelomičnom plaćanju, obveze se podmiruju prema dospijeću. Ako istodobno dospijeva više obveza, prvo se podmiruju one koje su najmanje osigurane, a ako su sve podjednako osigurane, prvo se podmiruju one koje kupca najviše opterećuju. Ako su prema svemu navedenom obveze iste, podmiruju se redom kako su nastale, a ako su nastale istovremeno, ono što je dano na račun ispunjenja raspoređuje se na sve obveze razmjerno njihovim iznosima. Ako kupac uz glavnicu duguje i kamate i troškove, oni se obračunavaju tako da se prvo isplate troškovi, zatim kamate i na kraju glavnica.

Prodavatelj može, prema vlastitom nahođenju, odobriti, odbiti ili prekinuti bilo koje odgođeno plaćanje ili u bilo kojem trenutku smanjiti ili obustaviti odluku o odgođenom plaćanju i zahtijevati od kupca da odmah plati sve nepodmirene iznose.

Kupac je dužan podmiriti svoje obveze prema prodavatelju neovisno o plaćanju vlastitih kupaca.

Ako je potraživanje prodavatelja naplaćeno primjenom sudskih i prisilnih sredstava, kupac je dužan također platiti prodavatelju sve troškove nastale kao rezultat takvog izvršenja.

Pravo zadržavanja i intelektualno vlasništvo

Roba koju je prodavatelj isporučio kupcu ostaje u vlasništvu prodavatelja do potpunog plaćanja kupoprodajne cijene, uključujući sve popratne troškove. Pravo zadržavanja odnosi se na svu robu koju prodavatelj isporuči kupcu do potpunog plaćanja obveza kupca. Stoga se pravo zadržavanja odnosi i na robu koju je kupac već preradio.

Pravo zadržavanja odnosi se i na svu isporučenu robu do potpunog ispunjenja otvorenih potraživanja iz svih zajedničkih međusobnih pravnih poslova s kupcem. Kupac mora s robom, koja je još uvijek vlasništvo prodavatelja, postupati s dužnom pažnjom i odgovarajuće ju osigurati od svih mogućih rizika za njezinu punu vrijednost. Kupac je dužan obaviti sve potrebne formalnosti za zaštitu robe uz pravo zadržavanja. Zabranjena je svaka zapljena ili namirenje osiguranja, čiji je predmet roba s pravom zadržavanja prodavatelja, u korist trećih osoba.

U slučaju zapljene zbog nelikvidnosti kupca ili drugih potraživanja u vezi s robom s pravom zadržavanja od strane trećih osoba, kupac je dužan ostvariti vlasništvo prodavatelja i odmah ga o tome obavijestiti.

Neovisno o pravu zadržavanja, rizik se prenosi na kupca u skladu s odredbama stavka »Otprema i prijevoz robe«, što znači da rizik od slučajnog uništenja ili oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada preuzme robu iz skladišta prodavatelja u Ljubljani ili skladišta PJ prodavatelja ili kada je roba predana prijevozniku ili kada kupac kasni s preuzimanjem, osim ako za pojedine poslove nije drukčije dogovoreno. Ako kupac ne preuzme robu u dogovorenom roku, snosi i sve troškove skladištenja i ostale troškove, kao i svu štetu koju prodavatelj pretrpi zbog kašnjenja u preuzimanju robe.

Sva buduća potraživanja kupca proizašla iz preprodaje robe koja podliježe pravu zadržavanja ni na koji način neće biti ustupljena trećim stranama, već će ih kupac odmah ustupiti prodavatelju, bez obzira na to hoće li biti roba s pravom zadržavanja, bez obrade ili nakon daljnje obrade, prodana jednom ili više kupcima. Ustupljena potraživanja služe kao jamstvo u visini novčane vrijednosti odgovarajuće robe, koja podliježe pravu zadržavanja, koja je isporučena insolventnom kupcu. Sve dok kupac ispunjava svoje obveze plaćanja, može sam naplatiti potraživanja koja je ustupio prodavatelju.

Od trenutka kada kupac ne ispuni svoje obveze prema prodavatelju na vrijeme, navedena se potraživanja ustupaju prodavatelju radi plaćanja. Na zahtjev prodavatelja potrebno je odmah otkriti dužnike kupca i obavijestiti prodavatelja o ustupu potraživanja. Primljene uplate za namirenje potraživanja kupca ustupljenih prodavatelju predstavljaju robu s pravom zadržavanja u iznosu robe prodane s pravom zadržavanja, koja ostaje na čuvanju društva dok kupac ne ispuni svoje obveze plaćanja prema prodavatelju.

Svi crteži, specifikacije, druge usmene i pisane informacije, uzorci i slični materijali koje prodavatelj dostavi ostaju u vlasništvu prodavatelja, na što prodavatelj ima autorska prava. Sve navedeno mora se smatrati povjerljivim i ne smije se otkrivati trećoj strani, osim uz prethodnu pisanu suglasnost prodavatelja. Specifikacije, planovi i druga takva dokumentacija prodavatelja ne smiju se reproducirati ili otkrivati trećim stranama bez prethodnog pisanog pristanka prodavatelja. Kupac ne smije kopirati niti dopustiti drugima da kopiraju robu ili dokumentaciju prodavatelja. Sve kopije moraju se na zahtjev prodavatelja odmah vratiti ili uništiti, bez obzira na njihov medij ili oblik. U slučaju zlouporabe, kupac je odštetno odgovoran prodavatelju za štetu sukladno Zakonu o obveznim odnosima, a prodavatelj ima pravo tražiti od kupca ili treće osobe novčanu kaznu u iznosu od 50.000,00 EUR za svaki pojedinačni prekršaj.

Ako predmet prodaje ili provedbenog akta uključuje prava intelektualnog vlasništva, potonja su zaštićena, a prodavatelj i njegovi davatelji licencije zadržavaju sva prava, ovlaštenja i interese koje imaju ili proizlaze iz intelektualnog vlasništva. Kupac mora zadržati sve oznake autorstva i vlasništva koje je prodavatelj stavio na robu. Osim ako nije drukčije određeno provedbenim aktom, kupcu nije dopušteno na bilo koji način stavljati svoje znakove raspoznavanja na robu.

Jamstvo

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu robe u istom opsegu kao što je daje dobavljač prodavatelja. Kupac ima pravo ostvarivati zahtjeve iz jamstva za besprijekoran rad stvari u roku, pod uvjetima i kako je navedeno u jamstvenoj izjavi prodavatelja ili jamstvenom listu. Jamstvo vrijedi za razdoblje koje priznaje proizvođač, računano od datuma preuzimanja robe.

Prodavatelj ne odgovara za točnost oblika, dimenzija, težine, nosivosti, specifikacija i općenito svih tehničkih svojstava proizvoda navedenih u katalozima, prospektima, cjenicima i reklamnome materijalu izdanom od strane prodavatelja. Ove informacije služe samo u informativne svrhe i podložne su promjenama u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Prodavatelj ne daje nikakvo jamstvo za prodanu robu u sljedećim slučajevima: ako kupac pogrešno rukuje uređajem ili ne pridržava se uputa za uporabu, ako se nedostatci pojave zbog materijala koje je kupac isporučio, ili zbog konstrukcije koju je kupac sam dodao, ako kupac popravlja ili mijenja robu ili opremu, ako je došlo do oštećenja ili nezgode zbog nepažnje, nedovoljnog nadzora ili održavanja, kao i nepravilnog korištenja opreme, nestručne montaže, drugih uzroka koji ne proizlaze iz robe i nije ih uzrokovao prodavatelj.

Ukupno maksimalni iznos bilo kakvih troškova, kazni i/ili odštete koje bi prodavatelj bio dužan platiti kupcu zbog kršenja bilo koje obveze iz provedbenog akta ili u vezi s njim, iznosi maksimalno 70 % vrijednosti pojedinačne narudžbe.

Odgovornost prodavatelja unutar jamstva isključuje odgovornost prodavatelja za bilo kakvu posljedičnu ili neizravnu štetu u bilo kojem obliku ili implicitna očekivanja kupca, uključujući mogućnost prodaje robe ili spremnosti za namjensku uporabu. Prodavatelj posebno ne odgovara za refleksnu štetu nastalu kupcu zbog uporabe ili nedostatka na robi, odnosno za stvarnu štetu na njegovoj imovini kao ni za eventualnu izgubljenu dobit koja proizlazi iz toga, niti odgovara za eventualnu nematerijalnu ili neimovinsku štetu.

Reklamacije i povrat robe

Kupac je dužan obaviti kvantitativno i kvalitativno preuzimanje odmah po primitku robe. Kupac je dužan pošiljku s očitim nedostatkom odmah odbiti prijevozniku ili dostavljaču, u protivnom gubi sva prava koja mu po tom pitanju pripadaju.

U slučaju reklamacije robe, prijevoznik mora potpisati i zapisnik kojim se reklamiraju nedostatci na robi nastali tijekom prijevoza.

Neovisno o načinu preuzimanja, u slučaju naknadne reklamacije, kupac je dužan priložiti tri primjerka dokumenta »Najava reklamacije«, u protivnom prodavatelj nije dužan uvažiti reklamaciju.

Sva tri primjerka moraju biti potpisana od strane prijevoznika i kupca, prijevoznik potpisuje primjerak i time potvrđuje da je primio dokumente, a kupac zadržava jedan primjerak. Dva se primjerka donose u skladište s reklamiranom robom. Robu u skladištu obavezno preuzima voditelj smjene; preuzimanje potvrđuje potpisom dokumenta Najava reklamacije. Jedan potpisani primjerak ostaje prijevozniku kao potvrda da je robu predao voditelju smjene. Jedan primjerak prilaže se uz vraćenu robu koja se stavlja u reklamacijsko skladište. Voditelj smjene odgovoran je za smještanje vraćene robe u skladište na regal predviđen za povrat reklamirane robe.

Kupac je dužan reklamiranu robu čuvati u zatečenom stanju do konačnog rješenja reklamacije ili do naloga prodavatelja za povrat robe, u protivnom odgovara za svu nastalu štetu i troškove. Ako prodavatelj odobri reklamaciju, kupac mora reklamiranu robu vratiti najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odobrenju reklamacije, u protivnom gubi pravo na povrat reklamirane robe.

Za robu koja je osobno preuzeta u skladištu prodavatelja ne priznaju se količinske reklamacije.

Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu nakon šest mjeseci od isporuke robe.

U slučaju reklamacije, kupac je dužan platiti prodavatelju nesporan dio kupoprodajne cijene prema
dogovorenim uvjetima.

Kupac može vratiti besprijekornu robu ako je kupljena od prodavatelja uz izričitu prethodnu pisanu suglasnost prodavatelja. Samo neoštećena, besprijekorna roba, u originalnom pakiranju proizvođača, može se vratiti najkasnije u roku od 14 dana od dana izdavanja pisane suglasnosti prodavatelja. Prodavatelj je spreman prihvatiti takvu robu samo pod navedenim uvjetima i po sniženoj cijeni koju odredi prodavatelj. Sve troškove prijevoza, nastale navedenim povratom robe prodavatelju, snosi kupac. Za vraćenu robu prodavatelj kupcu odobrava knjižno odobrenje koje se uzima u obzir pri budućim kupnjama od prodavatelja.

Roba ili artikli označeni posebnom oznakom „Proizvod po narudžbi“ artikli su koji nisu na zalihi i naručuju se isključivo za kupca. Takvi se artikli ne mogu vratiti.

U slučaju povrata artikla sa zalihe u neoštećenom originalnom pakiranju više od 30 dana nakon kupnje, kupcu se naplaćuje odbitak od 30 % od prodajne vrijednosti artikla. Povrat novca bit će moguć tek nakon prethodnog odobrenja dobavljača prodavatelja ili proizvođača.

Ako prodavatelj mijenja robu na zahtjev kupca (npr. rezanje kabela), takve artikle nije moguće vratiti.

Zaštita osobnih podataka i poslovna tajna

U slučaju obrade osobnih podataka od bilo koje strane u svrhu provedbe provedbenog akta/ugovora ili sporazuma, svaka se strana obvezuje da će osigurati sukladnost sa zahtjevima primjenjivog zakonodavstva u vezi s prikupljanjem osobnih podataka i za cijelo razdoblje obrade podataka.

Posebno se svaka strana obvezuje da će:

– obavijestiti pojedince na koje se podatci odnose o svrhama i načinima obrade podataka koji se provode, po potrebi pribaviti njihovu privolu i omogućiti im ostvarivanje njihovih prava;

– provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost takvih
podataka, tj. njihovu povjerljivost, cjelovitost i dostupnost.

U vezi s tim Pravilnik o zaštiti podataka društva Rexel dostupan je na: www.rexel.hr/zastita-podataka/.

Kupac se prema potrebi obvezuje proslijediti Pravilnik društva Rexel svojim relevantnim suradnicima i zainteresiranim stranama te proslijediti svoj Pravilnik društvu Rexelu, svojim suradnicima i zainteresiranim stranama, zajedno s bilo kojim relevantnim pojedincem na kojega se odnose podatci.

Prodavatelj i kupac obvezuju se trajno čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke i informacije kojima imaju pristup ili s kojima se upoznaju, ako su ti podatci određeni kao poslovna tajna, kao i one za koje to nije izričito određeno da su poslovna tajna, ako bi morali ili trebali znati da bi zbog njihova prosljeđivanja odnosno otkrivanja neovlaštenim osobama prodavatelja, kupca ili trećih osoba mogla nastati imovinska ili neimovinska šteta. Primatelj povjerljivih informacija dužan je poduzeti sve razumne mjere opreza kako bi spriječio i onemogućio neovlašteno otkrivanje takvih povjerljivih informacija. Nakon prestanka provedbenog akta, primatelj povjerljivih informacija dužan je, na zahtjev druge strane, vratiti sve povjerljive podatke koje posjeduje ili ih na zahtjev uništiti, a potvrdu o takvom uništenju predati strani od koje je dobio tu informaciju. Obaveza zaštite poslovne tajne ne odnosi se na informacije koje su općepoznate, za koje se može dokazati da ih je razvio sam primatelj ili koje je zakonito pribavila treća strana bez obveze čuvanja poslovne tajne. Ova se obveza također ne primjenjuje ako bilo koja strana po zakonu mora otkriti bilo koju informaciju koju je primila.

Završne odredbe

S narudžbom ili kupnjom kod prodavatelja kupac izjavljuje da je u cijelosti upoznat s ovim Općim uvjetima te prihvaća sve odredbe ovih Općih uvjeta prodaje.

Opći uvjeti javno su objavljeni na mrežnoj stranici www.rexel.hr/splosni-prodajni-pogoji/ i mogu se promijeniti. Tekst važećih Općih uvjeta poslovanja obvezuje sve strane koje stupaju u pravni odnos s prodavateljem te se smatra da je strana koja stupa u poslovni odnos upoznata s Općim uvjetima poslovanja te da je s njima u cijelosti suglasna.

Ako se za bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta utvrdi da je neprovediva ili ništavna ili ako postane nevaljana, to neće utjecati na valjanost ugovora između strana ili ovih Općih uvjeta. Svaka takva odredba bit će zamijenjena drugom odredbom koja je približna namjeri nevažeće odredbe. Kupac se obvezuje pridržavati svih važećih zakona i propisa koji se odnose na borbu protiv korupcije, iznude, mita i sličnih situacija. Kupac jamči da nije izravno ili neizravno platio nikakvu proviziju, naknadu ili mito te da nije odobrio nikakve rabate svojim kupcima ili predstavnicima prodavatelja ili zaposlenicima prodavatelja ili bilo kojoj trećoj strani, niti dao poklon ili pružio bilo koje druge nenovčane usluge ili dogovore. U protivnom, ugovor / provedbeni akt smatra se ništetnim. U tom slučaju, kupac će prodavatelju nadoknaditi sve troškove i osigurati da prodavatelj bude slobodan od svih potraživanja, gubitaka ili štete koji bi nastali u vezi s kršenjem obveza kupca iz ovog stavka.

Ako kupac u poslovanju s prodavateljem sazna za teška kršenja ljudskih prava, temeljnih sloboda, zdravlja i sigurnosti ljudi i okoliša, može prijaviti uočene nepravilnosti putem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici prodavatelja.

Što se tiče međusobnih odnosa koji nisu određeni ovim Općim uvjetima prodaje, primjenjuju se odredbe slovenskog zakonodavstva, uključujući Zakon o obveznim odnosima, Zakon o trgovini i drugi važeći slovenski zakoni i propisi te klauzule Incoterms 2010, ili u slučaju sumnje, najnovija verzija važećih Incoterms klauzula u trenutku potvrde narudžbe.

Mjesto izvršenja i mjesto nadležnosti suda je mjesto u kojem prodavatelj ima sjedište, ali prema vlastitoj procjeni može podnijeti tužbu protiv kupca i u mjestu u kojem je sjedište kupca.

Svi dogovori između prodavatelja i kupca moraju biti u pisanom obliku.

Rexel d.o.o. , vrijedi od 13. 2. 2023.