Stručnjaci za elektromaterijal

Opći uvjeti nabave

REXEL Hrvatska > Opći uvjeti nabave

Opći uvjeti nabave poslovanja koji reguliraju nabavno poslovanje između tvrtke

Elektronabava d.o.o. Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče (u daljnjem tekstu kupac)

i

dobavljača koji isporučuju robu i/ili usluge u sustav kupca (u daljnjem tekstu dobavljač).

Kupac želi zadržati i učvrstiti vodeću ulogu u području svoje djelatnosti, stoga mu je kvaliteta proizvoda i usluga vodeća strategija u poslovnoj politici koju postiže oštrom selekcijom dobavljača i osiguravanjem najviše kvalitete na tržištu. Dobavljač se obvezuje da će svoju poslovnu politiku podrediti tom cilju.

Kvaliteta

Dobavljač se obvezuje da će u svom poslovnom sustavu uspostaviti i održavati sustav osiguranja kvalitete koju će osigurati kvaliteta proizvoda i usluga u skladu sa zahtjevima kupca.
Dobavljač je u potpunosti odgovoran za kvalitetu isporučene robe. Kvaliteta robe se razmatra u najširem smislu i uključuje i tehničku kvalitetu proizvoda, ambalažu, kao i usklađenost proizvoda s važećim propisima i opremu isporučenih proizvoda s odgovarajućom dokumentacijom.

Kvaliteta proizvoda ili usluga te standardi prihvatljivosti proizvoda ili usluga određuju se ugovorom iodnosno u samoj narudžbi. U slučaju da kvaliteta proizvoda ili usluga nije posebno određena, kao normativni dokumenti koji obuhvaćaju potrebne podatke za procjenu prihvatljivosti kvalitete robe, smatraju se:

  • nacionalni ili međunarodni standardi koje priznaje domaće zakonodavstvo,
  • interni standardi i tehničke ili druge specifikacije proizvođača – dobavljača (za nestandardne materijale i proizvode),
  • interne tehničke specifikacije korisnika – kupaca,
  • odgovarajući tehnički propisi za regulirano područje.

Ambalaža

Ambalaža je sastavni dio kvalitete proizvoda i dobavljač se obvezuje da će proizvode opremiti ambalažom koja maksimalno tehnički odgovara isporučenim proizvodima i omogućuje optimalnu logističku provedbu.

Kupac u svom poslovnom procesu ima uvedenu optimalno mehaniziranu logistiku i iz tog razloga zahtijeva isporuku proizvoda na paletama, osim u slučaju kada to tehnički nije moguće odnosno kupac i dobavljač se drugačije dogovore.

Označavanje na ambalaži mora biti trajno i vidljivo, a oznaka mora sadržavati sve bitne elemente:

  • proizvođača,
  • vrstu materijala (naziv kao na dobavnici),
  • količinu.

Mora biti označena i grupna ambalaža, i njezini manji dijelovi. Prodavatelj se obvezuje da će svu robu koju će isporučiti kupcu označiti kodom EAN. Za moguću nekodiranu odnosno pogrešno kodiranu robu koju će isporučiti kupcu obvezuje se podmiriti troškove kodiranja te robe u iznosu od 10 % na neto fakturiranu vrijednost na temelju financijskog terećenja koju mu izdaje kupac na kraju kvartala.

Preuzimanje robe

Kupac će preuzeti robu samo na temelju dokumentacije koja dokazuje da je roba isporučena u skladu s kriterijima kvalitete, kako je navedeno u ugovoru odnosno narudžbi i u skladu s općim nabavnim uvjetima poslovanja. Za robu koja mora biti certificirana u skladu s odgovarajućim propisima, dobavljač preuzima svu odgovornost i za valjanost certifikata, kao i za označavanje proizvoda i pakiranje s certifikacijskim oznakama.

Dobava blaga

Dobavljač je obvezan, najkasnije u vrijeme isporuke odnosno na prvi poziv, dostaviti kupcu valjanu potvrdu o porijeklu robe (kratkoročnu odnosno dugoročnu izjavu dobavljača o preferencijalnom porijeklu robe, na kojoj također navodi carinsku tarifu za isporučenu robu), kao i odgovarajuće važeće certifikate za robu. U slučaju tehničkog preuzimanja na objektu za koji je roba bila isporučena, dobavljač je dužan dostaviti zahtijevanu odgovarajuću dokumentaciju kupcu. Dobavljač mora omogućiti kupcu pristup tehničkoj mapi proizvoda, koja mora biti dostupna još najmanje 10 godina nakon završetka proizvodnje proizvoda.

Dobavljač se obvezuje da će kod svake isporuke navesti broj kupčeve narudžbe na dobavnici i računu, narudžbu realizirati u cijelosti i prema dogovorenim cijenama. U suprotnom slučaju, dobavljač je suglasan da kupac vraća robu na trošak dobavljača ili naplaćuje dodatne troškove rada.

Dobavljač se obvezuje da će isporučenu robu koja će kupcu ostati na zalihama više od dvanaest mjeseci preuzeti natrag, a kupac će za najmanje takvu vrijednost istovremeno naručiti drugu robu. Vraćena roba mora biti neoštećena i u originalnoj ambalaži.

Kupac će u slučaju nepoštivanja navođenja kupčeve narudžbe na dobavnici i računu, odbaciti ih kao nevažeće.

Dobavljač će nakon primitka narudžbe od kupca, poslati mu potvrdu odnosno odbijanje narudžbe najkasnije u roku od 48 sati. Potvrda narudžbe mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: artikl, količinu, datum isporuke i broj kupčeve narudžbe. Ako kupac, u roku od 48 sati nakon izdavanja narudžbe, ne primi potvrdu ili odbijanje narudžbe, podrazumijeva se da dobavljač u cijelosti potvrđuje primljenu narudžbu. Roba će biti isporučena unutar dobavnog roka, dogovorenog u komercijalnim uvjetima suradnje. U slučaju kašnjenja kod dobave robe, kupac ima pravo na kaznu u iznosu od 0,5 % (pola postotka) od vrijednosti narudžbe za svaki kalendarski dan kašnjenja, iako ne više od 15 % (petnaest posto) od cjelokupne vrijednosti naručene robe i mogućih ostalih troškova koji mogu nastati kod kupca zbog kašnjenja.

Opseg, način i mjesto kontroliranja i osiguravanja kvalitete robe određeni su ugovorom ili narudžbom te općim nabavnim uvjetima suradnje.

Kupac je dužan prihvatiti samo količine koje su isporučene u skladu s ugovorom odnosno narudžbom. Višak robe ili robu koja ne odgovara kupčevoj narudžbi, kupac može vratiti dobavljaču na njegov trošak.

Dobavljač isporučuje robu kupcu na paritetu DDU Ljubljana, skladište kupca. Kupac prihvaća robu od ponedjeljka do petka od 7,00 do 12,00 sati. Isporuka robe izvan toga termina moguća je samo u slučaju prethodnog dogovora s voditeljem preuzimanja.

U slučaju da kupac prilikom preuzimanja utvrdi neusklađenost između deklarirane kvalitete i stvarne kvalitete proizvoda, roba se tretira na temelju uvjetnog prihvaćanja, što znači da je kupac na odgovarajući način primio robu, ali da ju nije preuzeo kao svoju zalihu. Kupac je dužan o utvrđenoj neusklađenosti obavijestiti dobavljača te na temelju ugovora odlučiti hoće li se trgovačka roba preuzeti ili dati na raspolaganje dobavljaču. U slučaju uvjetnog prihvaćanja i reklamacije, kupac je dužan postupati s robom u skladu s općim pravnim načelom dobrog upravljanja.

U slučaju neslaganja o kvaliteti robe, ako prije nije došlo do sporazumnog rješenja, provodi se dokazivanje kvalitete robe s trećom osobom.

Troškove dokazivanje terete dobavljača ako je prethodna kupčeva ocjena bila ispravna.

Trećim osobama smatraju se institucije za kontrolu i testiranje kvalitete koje nisu u organizacijskom sastavu kupca ili dobavljača.

Reklamacije i servisiranje

Dobavljač je odgovoran za sve kvantitativne i kvalitativne reklamacije, i to kako slijedi:

za vidljive nedostatke na proizvodu, pri čemu je rok za prihvaćanje kvalitete osam dana od preuzimanja robe,

za skrivene nedostatke na proizvodu, kod kojih troškove snosi dobavljač unutar perioda garancije odnosno roka u kojem kupac zajedno s dobavljačem jamči za kvalitetu proizvoda krajnjem kupcu.

Dobavljač je dužan obaviti odgovarajuće servisiranje proizvoda i osigurati zamjenske dijelove za proizvod u skladu s važećim propisima.

Zaštita osobnih podataka

U slučaju obrade osobnih podataka od strane bilo koje stranke u svrhu provedbe ugovora, svaka se stranka obvezuje da će osigurati usklađenost sa zahtjevima prema važećem zakonodavstvu, uključujući Uredbu EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016., od prikupljanja osobnih podataka i za cijelo razdoblje obrade podataka.

Osobito se svaka stranka obvezuje:

U slučaju obrade osobnih podataka od strane bilo koje stranke u svrhu provedbe ugovora, svaka se stranka obvezuje osigurati usklađenost sa zahtjevima važećeg zakona, uključujući Uredbu EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., od prikupljanja osobnih podataka podataka i za cijelo razdoblje obrade podataka.

S tim je u vezi pravilnik o zaštiti podataka tvrtke Elektronabava dostupan na: www.elektronabava.si/zasebnost-varovanje-podatkov/ ili na zahtjev proslijeđen tvrtki Elektronabava. Druga strana se obvezuje, da će ovisno o slučaju, proslijediti takav pravilnik tvrtke Elektronabava svojim relevantnim suradnicima i zainteresiranim stranama te proslijediti svoj pravilnik tvrtki Elektronabava, svojim suradnicima i zainteresiranim strankama, zajedno s bilo kojim relevantnim pojedincem na kojega se odnose podaci.

Završne odredbe

Za sve što nije utvrđeno općim uvjetima nabave i narudžbom odnosno ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i posljednje važeće odredbe Incoterms 2011.
Ako se kupac i dobavljač izričito ne dogovore drugačije u pisanom obliku, za isporuku naručene robe koriste se opći nabavni uvjeti kupca. Bez obzira na to je li između dobavljača i kupca potpisan dobavljačev ugovor, u slučaju sličnih odredbi važeće su odredbe iz Općih uvjeta nabave poslovanja kupca.